Virtuální prohlídka - výrobní haly

Tak si tady žijeme, koukněte.

V září roku 2019 firma Elpro-Energo Transformers s.r.o. zahájila 1. etapu výstavby nové výrobní haly 6500 m2 pro výrobu jader a aktivních částí olejových transformátorů. Architekturní návrh stavby již od počátku dbal na zdravý životní prostor zaměstnanců použitím co nejvíce přírodních materiálů jako je kámen (beton), sklo a dřevo, přivedením přírodního světla na pracoviště pomocí velkého množství kopulových světlíků, které rovnoměrně rozptýlí přirozené světlo na pracovní plochu celé haly, na jednotlivá pracoviště a podlahové vytápění v betonové desce podlahy.

Zásadním požadavkem nás jako investora stavby bylo vyhnout se kovu (plechu) na fasádě. Kovové (plechové)sendvičové panely, plněné buď polyuretanem nebo minerální vatou, sloužící jako plášťová tepelná izolace haly, jsou dnes u výrobních hal více méně standardem. Snoubí v sobě nízkou pořizovací cenu a bezproblémové požární řešení stavby. Bohužel mnoho lidí neví, že plech jako každý kov je elektricky vodivý a vytváří uvnitř haly Faradayovu klec. Tento stínící efekt způsobuje u lidí, kteří se v takových prostorách vyskytují delší dobu, nejprve psychické a následně i fyzické oslabení, snížení imunity a může být příčinou velmi závažných onemocnění. Nepříznivý efekt může nastat i v případě, kdy se tento kov chová jako rezonanční anténa, tak jak tento princip známe u televizní antény, která určité frekvence zesiluje. Toto opět může při delším pobytu na takovém místě zapříčinit zdravotní problémy. Proto se již od začátku projektu hledala cesta, jak se plechovým sendvičovým panelům na fasádě vyhnout.

Nakonec se cesta našla. Cesta, která musela vyhovět nejen tepelně izolačním požadavkům (srovnatelných s požadavky na pasivní domy), ale i požárně bezpečnostnímu řešení. Vymysleli jsme sendvič, jehož nosným prvkem jsou svislé dřevěné příhradové fasádní nosníky Posi Joist 250 mm z obou stran uzavřené sádrovláknitou deskou Fermacell 15 mm. Tepelnou izolaci nám vytvoří foukaná izolace 250 mm Climatizer plus. Na vnější stranu fasády, jako ochranu proti UV záření, dešti a jiným povětrnostním vlivům, jsme se rozhodli upevnit difuzní fólii s UV filtrem. Na ní namontovat dřevěný rošt ve stylu odvětrávané fasády a pohledově uzavřít fasádními  vláknocementovými deskami Eternit Equitone.

Svislé sloupy skeletu zůstaly vzhledem ke statice železobetonové, ale celá střecha je dřevěná; skládá se z přiznaných lepených dřevěných vazníků, záklop je z fošen následovaná parotěsnou vrstvou tvořenou asfaltovými pásy, tepelnou izolací z PIR desek tl. 140 mm a TPO fólií 1,8 mm s životností až 40 let. Světlo do haly přivádí 140 světlíků, které v sobě snoubí kompromis mezi přiváděným světlem do haly a nepropustností teplého záření díky kopuli Heat stop, zabraňující zbytečnému přehřívání interiéru hlavně v letních měsících. Světlíky budou mít funkci, jak větrací, tak funkci odvodu kouře a spalin v případě požáru. V nosnosti střechy je započítaná i možnost pozdější instalace fotovoltaických panelů.

Poslední vychytávkou haly je vytápění ve formě podlahového topení. Masivní betonovou desku haly využijeme jako tepelný kapacitor, který bude dobře zateplenou halu příjemně temperovat a dotápět na požadovanou teplotu. Celou plochu haly jsme rozdělili na 10 samostatných topných okruhů, každý bude mít možnost své vlastní ekvitermní regulace dle potřeby vytápění v daném místě.