Vzájemným spojením jádra (magnetický obvod), nízko- a vysokonapěťových cívek vznikne aktivní část transformátoru viz. obr. 1.

Obr. 1 Aktivní část ze strany NN

Obr. 2 Aktivní část z boku

Obr. 3 Aktivní část ze strany VN a vyvedení odboček


Zdroj: MRAJCA, Miroslav. Návrh olejového distribučního transformátoru. Brno, 2021. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/131597. Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.